MIKROREGION KOUŘIMSKO O NÁS

Mikroregion Kouřimsko

Obce mikroregionu Kouřimsko v souladu s ustanovením § 20 a násl. Zákona č. 367/1990 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 20 f a násl. Zákona č. 40/1964 Sb. / občanský zákoník / ve znění pozdějších předpisů a podle zakladatelské smlouvy uzavřené zakladateli z dobrovolného rozhodnutí zastupitelstev měst a obcí rozhodly o založení Sdružení obcí mikroregionu Kouřimsko.
 Zakladatelských obcí bylo čtrnáct, z nichž postupem let ukončila členství ve sdružení město Kouřim a obec Ždánice, Libodřice. Zároveň do sdružení přistoupily obce Polní Voděrady, Vitice a Žabonosy. V současné době je počet obcí svazku dvanáct. V roce 2012 došlo ke změně názvu na Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko.

Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada. Představenstvo Svazku obcí je výkonným orgánem Svazku obcí, které ze svého středu volí předsedu svazku a je pětičlenné. Valná hromada volí tříčlený Kontrolní výbor a tříčlený Finanční výbor.
Svazek obcí se rozkládá na území bývalého kolínského okresu. Veřejnou správou přísluší svazek obcí do Středočeského kraje.

Účelem sdružení je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Kouřimsko, zejména
- spolupráce při zpracování a prosazování realizace místních programů obnovy venkova  a
  výměna zkušeností mezi partnerskými obcemi mikroregionu a v zemích Evropské unie
- zpracování strategie a konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu vč.
  návrhu podpory konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání příslušných   
  žádostí
- společné řešení technické infrastruktury v obcích mikroregionu
- společná péče o památky v mikroregionu
- využití netradičních zdrojů energie
- řešení odpadového hospodářství v mikroregionu
- podpora venkovské turistiky v mikroregionu
- marketing venkovské turistiky a zpracování nabídkových produktů týkajících se obcí
   mikroregionu
- budování informačních center pro podporu cestovního ruchu v mikroregionu
- budování a značení cyklostezek a turistických cest v mikroregionu
- společné řešení sociálních služeb a zdravotní péče v mikroregionu
- podpora komunikace prostřednictvím internetového napojení ve veřejných zařízeních
  mikroregionu
- podpora řešení dopravní obslužnosti mikroregionu
- spolupráce v oblasti školství
- spolupráce v oblasti kultury
- spolupráce v oblasti tělovýchovy